Polityka prywatności

obowiązek informacyjny - przetwarzanie danych osobowych

W związku z faktem, że dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), poniżej przedstawiamy Państwu informację w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Global Service sp. z o.o.

1. Administratorem danych osobowych jest Global Service Sp. z o.o. z siedzibą 42-445 Szczekociny, Bonowice 85 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla w Częstochowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000459518, NIP: 6492298421, REGON: 243244521.

2. e-mail: sklep@globalservice24.pl. Na powyższe dane można się kontaktować w celu uzyskania informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przez Global Motion sp. z o.o. usługi transportowej na podstawie zawartej z Państwem umowy przewozu.

5. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym, tj.:

1) podmiotom przetwarzającym, którym Global Service sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy, np. dostawcom usług lub usług IT, działającym na zlecenie Global Service sp. z o.o., jeśli będzie to niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest podmiot, którego dane dotyczą;

2) organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takim jak: policja, prokuratura, sądy – w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony Państwa praw albo praw Global Service sp. z o.o. i jej pracowników;

3) podmiotom świadczącym na rzecz Global Service sp. z o.o. usługi prawne lub sądom w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy łączącej Państwa z Global Service sp. z o.o.

6. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji łączącej Państwa z Global Service sp. z o.o. umowy oraz przez okres po zakończeniu realizacji umowy, wyłącznie, jeżeli będzie to dozwolone lub wymagane w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. w celach statystycznych lub realizacji roszczeń. W takim przypadku dane będę przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu.

7. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia wymagane przepisami prawa.

8. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, jak również skarga do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów zawarcia i realizacji umowy.

9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub na skutek wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

10. W oparciu o Państwa dane osobowe Global Service sp. z o.o. nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.